Академія інноваційного розвитку освіти

Громадська організація “Фундація розвитку інновацій” запрошує школярів старших класів та шкільних вчителів інформатики прийняти участь у безкоштовному on-line Java-тренінгу

Громадська організація “Фундація розвитку інновацій” запрошує школярів старших класів та шкільних вчителів інформатики прийняти участь у безкоштовному on-line Java-тренінгу

Громадська організація “Фундація розвитку інновацій” запрошує школярів старших класів та шкільних вчителів інформатики прийняти участь у безкоштовному on-line Java-тренінгу протягом третього тижня карантину (з 30-го березня по 10 квітня 2020 року).

Реєстрація відбувається на сайті idf.ua

Контакти – 050.100.19.04 та 068.580.95.01 – mobile
idfukraine@gmail.com – e-mail

Додаток

Програма та графік on-line Java-тренінгу протягом карантину

Модуль 1. Основи структурного (алгоритмічного) програмування

Понеділок, 30.03, 2 години (орієнтовно – 11.30…12.50).

Перша програма. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація.

Вівторок, 31.03, 2 години (орієнтовно – 11.30…12.50).

Операції порівняння. Типи даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.

Середа, 1.04, 4 години (орієнтовно – 11.30…12.50 + 13.05…14.25).

Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників.

Четвер, 2.04, 4 години (орієнтовно – 11.30…12.50 + 13.05…14.25).

Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.

Модуль 2. Елементи об’єктного програмування               

П’ятниця, 3.04, 4 години (орієнтовно – 11.30…12.50 + 13.05…14.25).                                

Ознайомлення із Java API та поняттями клас, пакет, імпорт. Методи sort, binarySearch класу Arrays. Метод add класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій даних довільного розміру.

Понеділок, 6.04, 2 години (час проведення буде визначено пізніше).

Тестовий on-line екзамен по тестах сертифікаційного іспиту корпорації Oracle.

Вівторок, 7.04, 4 години (час проведення буде визначено пізніше).  

Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови класів. Приклад побудови класу Calculator..


ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVA

 

Розробник освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (цифровий компонент):

Іщеряков Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність.

Актуальність програми обумовлено необхідністю продовження формування в учнів старших класів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу. Окремою важливою проблемою є підвищення рівня соціалізації молодих людей у суспільстві, що може бути реалізовано в тому числі завдяки здатності до створення програмних додатків, наближених за рівнем до вимог сучасного ІТ-ринку.

Мета програми: формування цифрової та професійної компетентності педагогічних кадрів щодо формування на уроках інформатики у школярів комплексу знань й умінь, що відповідають елементам початкового рівня розробника програмного забезпечення, підтвердженого міжнародними корпоративними сертифікатами.

Основні завдання програми:

 • сформувати знання:
 • про алгоритми опрацювання даних засобами мови програмування Java; 
 • про особливості представлення в програмах даних різних типів;
 • про основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування;
 • удосконалити:
 • вміння працювати із комп’ютерною технікою; 

– наявний математичний апарат для використання в алгоритмах обробки даних; 

 • розвинути
 • установки до використання комп’ютеру як засобу створення програмних продуктів;
 • вміння робити рев’ю кодів, створених учнями під час розробки програмних проектів;
 • навички роботи із професійними інструментами розробки програмних застосувань.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі дистанційних курсів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами, навчальною літературою із вказаними сторінками по кожній з тем навчальних модулів програми, корпоративними тестовими завданнями, авторськими завданнями на розробку програмних проектів для самостійної роботи здобувачів освіти.

Програма складається з 2 модулів, які розраховані на 20 та 10 академічних годин відповідно, усього 30 годин. Навчання педагогів відбувається за дистанційним курсом, що розміщений у системі дистанційного навчання Google Classroom. 

Акцент програми сфокусований на розвиток цифрової компетентності професійної діяльності педагогічних кадрів з питань:

 • формування в учнів абстрактного аналітичного мислення, необхідного для оперування сучасними професійними технологіями програмування;
 • отримання школярами базового комплексу знань, необхідного для подальшого опанування розробницькими технологіями інших платформ, зокрема, мобільних;
 • застосовування учнями надбаного комплексу знань й умінь для роботи із іншими навчальними предметами, особливо СТЕМ-профілю;
 • підготовки школярів до участі в корпоративних олімпіадах та хакатонах, що проводяться провідними вітчизняними компаніями з розробки програмного забезпечення;
 • формування мотиваційних факторів в учнів старших класів для професійного вивчення програмування безпосередньо в середній школі.

Програма орієнтована на розвиток й удосконалення складових професійних компетентностей педагогічних кадрів, що забезпечують реалізацію завдань на формування цифрової компетентності.

Цільова група: вчителі інформатики закладів середньої освіти.

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання

Знання:

 • алгоритмів опрацювання даних засобами мови програмування Java; 
 • особливостей представлення в програмах даних різних типів;
 • основних понять об’єктно-орієнтованого програмування;

Уміння (навички):

 • застосовувати професійні інструменти розробки програмних застосувань;
 • використовувати комп’ютер як засіб створення програмних продуктів;
 • робити рев’ю програмних кодів, створених учнями.

Установки до:

 • інноваційності;
 • творчості;
 • креативності; 
 • професійного самовдосконалення.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Модуль 1. Основи структурного програмування (20 годин).

Тема 1.1 (4 години) Перша програма. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація.

Тема 1.2 (4 години) Операції порівняння. Типи даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.

Тема 1.3 (6 годин) Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників.

Тема 1.4 (6 годин) Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.

 

Модуль 2. Елементи обєктного програмування (10 годин).    

Тема 2.1 (6 годин) Ознайомлення із Java API та поняттями клас, пакет, імпорт. Методи sort, binarySearch класу Arrays. Метод add класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій даних довільного розміру.

Тема 2.2 (4 години) Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови класів. Приклад побудови класу Calculator.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ

ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Шилдт Герберт. Java. Полное руководство. 10-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: ООО “Альфа-книга”, 2018.- 1488 с.
 2. Хорстманн Кей С. Java. Библиотека профессионала. 11-е изд.: – СПб.: Диалектика, 2019. Т.1. Основы. – 864 с.
 3. Васильєв О. Програмування мовою Java. – К.: Навчальна книга-Богдан, 2020. – 696 с.
 4. Программирование на Java / Патрик Нимейер, Дэниэл Леук; [пер. с англ. М.А.Райтмана]. – М.: Эксмо, 2014.- 1216 с.
 5. Эккель Б. Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд.– СПб.: Питер, 2009.- 640 с.
 6. Вивчаємо Java у школі : навч.посібник у 2 ч. / В.Д.Руденко, О.О.Жугастров.- Х.: Ранок, 2016.- Ч.1 – 96 с., Ч.2 – 96 с.
 7. Boyarsky Jeanne, Selikoff Scott. OCA: Oracle Certified Associate Java SE8 Programmer I Study Guide: Exam 1Z0-808. – John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2015.- 435 p.
 8. Deshmukh Hanumant. OCAJP Oracle Certified Associate Java SE7 Programmer Practice Exams. – John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2014.- 2735 p.
 9. Mala Gupta. OCA Java SE7 Programmer I Certification Guide. Prepare for the 1Z0-803Exam. – Manning, Shelter Island, 2013.- 528 p.
 10. Mala Gupta. OCA Java SE8 Programmer I Certification Guide. Prepare for the 1Z0-808Exam. – Manning, Shelter Island, 2017.- 674 p.
 11. 1Jonathan Middaugh. 200 Oracle Certified Associate Java SE7 (OCAJP) Study Questions: Detailed Questions and Answers + Free Beginner’s Study Guide. –Amazon Services, Inc., 2014.- 722 p.
 12. Richard M.Reese. Oracle Certified Associate Java SE7 Programmer Study Guide. – Packt Publishing, Birmingham, 2012.- 313 p.
 13.  S.G.Ganesh, Tushar Sharma. Java SE7 Programmer Exams 1Z0-804 and 1Z0- A Comprehensive OCPJP 7 Certification Guide.– APRESS, New York, 2012.- 644 p.
 14. Robert Liguori, Edward Finegan. OCA Java SE8 Programmer I Study Guide (Exams 1Z0-808) (Oracle Press). – McGraw Hill Osborne, New York, 2017.- 562 p.
 15. Esteban Herrera. Java Practice Questions: Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer (OCPJP).- GreatSpace Independent Publishing Platform, 2013.- 356 p.
 16. Kathy Sierra, Bert Bates. OCA Java SE 8 Programmer I Exam Guide (Exam 1Z0-808) (Oracle Press).– McGraw Hill Osborne, New York, 2017.
 17. Kathy Sierra, Bert Bates. OCA/OCP Java SE7 Programmer I & II Study Guide (Exams 1Z0-803 & 1Z0-804) (Oracle Press).– McGraw Hill Osborne,New York, 2015.-1088 p.
 18. Khalid A.Mughal, Rolf W.Rasmussen. A Programmer’s Guide to Java SE8 Oracle Certified Associated (OCA). – Addison-Wesley Publishing, 2017.
 19. Selikoff Scott, Boyarsky Jeanne. OCA/OCP: Java SE8 Programmer. Practice Test. – John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2017.- 583 p.
 20. Java SE Downloads – http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 21. Eclipse IDE for Java Developers – https://www.eclipse.org/downloads
 22. Java SE8 API – https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

Програма для завантаження

Skip to toolbar