Академія інноваційного розвитку освіти

Освітній веб-ресурс вчителя як ефективний інструмент для організації дистанційного навчання

ОСВІТНІЙ ВЕБ-РЕСУРС ВЧИТЕЛЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Освітню програму підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів (цифровий компонент) розроблено робочою групою у складі:

Богданова Ольга Олексіївна, вчитель інформатики вищої категорії, учитель-методист, Google Certified Educator Level 1;

Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, вчитель інформатики вищої категорії, учитель-методист, Google Certified Educator Level 1. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність.

В нових умовах організації освітнього процесу учитель сучасної школи покликаний експериментувати: здійснювати творчий пошук оригінальних, нестандартних підходів до вирішення різноманітних педагогічних завдань. Продуктом творчого пошуку вчителів можуть бути нові технології навчання. До таких технологій відносять інформаційно-комунікаційні технології, зокрема технології дистанційного навчання.

Нові освітні технології, технології дистанційного навчання потребують відповідних змін у змісті, методах, засобах і організаційних формах навчання.

Створення дидактичного матеріалу для уроку потребує певного часу та матеріального забезпечення для його виготовлення. Ребуси, кросворди, пазли, ментальні карти, інтерактивні плакати – все це можна створити за лічені хвилини, використовуючи онлайн інструменти для їх створення.

У мережі Інтернет розміщено безліч дидактичних матеріалів і посібників, різних тренажерів й освітніх ресурсів, але деякі з них мають суттєві недоліки:

 • матеріали пропонуються в готовому вигляді, без можливості внесення змін, зазвичай вони складені до певного розділу або теми, а тому можливість їх використання до інших тем обмежена;
 • не завжди готові матеріали відповідають індивідуальним особливостям учнів, структурі конкретного уроку, тому в багатьох учителів виникає бажання створювати власні інтерактивні матеріали, які б легко вписувалися в навчальний процес;
 • розробка власних інтерактивних матеріалів займає досить багато часу й іноді досить складна в технічному плані;
 • ресурси розрізнені, їх використання на уроці вимагає від вчителя певної майстерності щодо поєднання та зберігання ресурсів до кожного заняття. 

Використання технологій дистанційного навчання сьогодні стає актуальним питанням для сфери освіти. Однією з  причин є зручність та простота використання наявних інструментів для пошуку, створення та використання персональних освітніх веб-ресурсів (сайтів/блогів). 

Використовуючи персональні освітні веб-ресурси можна суттєво підвищити ефективність освітнього процесу, активізувати навчально-пізнавальну та самостійну діяльність учнів, і навіть організувати дистанційне навчання без використання спеціалізованих систем таких як Google Classroom та  Moodle. 

Допомогу в сучасній ситуації, що склалася, може надати різноманітні онлайн-сервіси, які створені для підтримки освітнього процесу за допомогою інтерактивних вправ й ігор та  легко інтегрується/вбудовуються в освітні веб-ресурси вчителів. Такі вправи та ігри є загальнодоступними. За допомогою онлайнових вправ та ігор учні можуть перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу, мотивації до навчання.

За допомогою онлайнових вправ та ігор учитель може досить легко створювати власні завдання різного типу та розмістити їх на власному освітньому веб-ресурсі.

Вивчивши стан розробленості проблеми використання та створення персональних освітніх веб-ресурсів для застосування дистанційного навчання в психолого-педагогічній і методичній літературі можна зробити висновок про її актуальність і необхідність впровадження.

Мета програми: формування цифрової та професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів щодо створення та використання інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні, інтерактивних плакатів, онлайн-інструментів у діяльності вчителя, персональних освітніх веб-ресурсів (сайтів/блогів).

Основні завдання програми:

 • сформувати знання:

про технологію створення та використання інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні; 

щодо використання, класифікації та створення персональних освітніх веб-ресурсів, зокрема навчального сайту вчителя;

щодо поняття «інтерактивний плакат», його місця в освітньому процесі;

 • удосконалити: 

вміння роботи з онлайн-інструментами для створення інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні; 

вміння роботи з онлайн-інструментами для створення інтерактивного зображення; 

створювати персональний освітній  веб-ресурс засобами інструментів Google; 

створювати та використовувати в освітньому процесі інтерактивні плакати за допомогою різних онлайн-інструментів;

 • розвинути установки до професійного самовдосконалення педагогічних працівників

Навчальні заняття за програмою проходять у формі навчальних тренінгів та/або дистанційних курсів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти за темами дистанційної складової (відеоматеріали, завдання, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно до тематики навчальних модулів програми.

Програма складається з 4 модулів, які розраховані на 5 академічних годин, усього 20 годин. Можлива реалізація програми за дистанційною формою, навчання педагогів відбувається за дистанційним курсом, що розміщений у системі дистанційного навчання Google Classroom. 

Акцент програми сфокусований на розвиток цифрової компетентності професійної діяльності керівних і педагогічних кадрів з питань:

 • створення та використання інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні;
 • створення та використання онлайн-інструментів у діяльності вчителя; 
 • створення та використання персональних освітніх веб-ресурсів;
 • створення та використання інтерактивних плакатів.

Програма орієнтована на розвиток й удосконалення складових професійних компетентностей керівних і педагогічних кадрів, що забезпечують реалізацію завдань на формування цифрової компетентності

Цільова група: керівні та педагогічні кадри галузі освіти.

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Програмні результати навчання

Знання:

 • технології створення та використання інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні;
 • технології створення та використання онлайн-інструментів у діяльності вчителя;
 • вимоги до створення персональних веб-ресурсів;
 • технології створення персональних веб-ресурсів;
 • технології створення інтерактивних плакатів.

Уміння (навички):

 • застосовувати онлайн-інструменти для розробки інтерактивних онлайнових вправ та ігор у навчанні;
 • застосовувати онлайн-інструменти в освітній діяльності;
 • створювати персональні освітні веб-ресурси;
 • створювати інтерактивні плакати;
 • використовувати різні онлайн-інструменти для створення інтерактивних  плакатів.

Установки до:

  • інноваційності;
  • творчості;
  • креативності; 
  • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ТЕМА 1. ВСТУП. ПЛАНУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО САЙТУ 

Вимоги до персональних освітніх веб-ресурсів. Створення персонального освітнього веб-ресурсу засобами Google. 

ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Створення інтерактивних плакатів, онлайн дошки. Вбудовування їх на сторінки персонального освітнього веб-ресурсу.

ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА ВБУДУВАННЯ ЇХ В САЙТ

Створення інтерактивних вправ learningapps, e-treniki. Вбудовування їх на сторінки персонального освітнього веб-ресурсу.

ТЕМА 4. ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Створення навчальних вікторин і тестів quizizz, edpuzzle. Вбудовування їх на сторінки персонального освітнього веб-ресурсу.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     LiveWorkSheets / Офіційний ресурс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.liveworksheets.com/ 
 2.     Аман І. С. Wizer.Me – інтерактивні робочі аркуші // Інтернет-сервіси в освітньому просторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internet-servisi.blogspot.com/p/wizer.html
 3.     Баштовий В.І. Спецкурс «Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації»: навчальний посібник для студентів педагогічних вищих закладів освіти / В.І.Баштовий, С.П.Величко, О.М.Царенко. – К.: РЦ НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2000. – 116 с. 
 4.     Гризун Л.Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.09 / Л.Е.Гризун. – Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – 20 с. 
 5.     Задорожна Н.Т. Методика і технологія керування інформаційним наповненням освітніх сайтів [Електронний ресурс] / Н.Т.Задорожна, Х.В.Середа, О.О.Тебенко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – 2008. – №3(7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/emg.html. 
 6.     Захар О. Г. Використання Інтернет-технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів / Захар О. Г. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – №5 (117) – С. 7-10.
 7.     Захар О. Г. Використання соціальних інтернет-сервісів у процесі підвищення кваліфікації вчителів / О. Г. Захар // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 42: збірник наукових праць / заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-тво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 87-93
 8.     Захар О. Г. Технології створення та супроводження персональних веб-ресурсів. / Захар О. Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіти : навчальний посібник / за наук. ред. О. М. Пєхоти, Т. В. Тихонової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 192-224
 9.     Захар О. Г., Тихонова Т.В, Інфографіка як інформатична технологія візуалізації навчальної інформації / Захар О. Г., Тихонова Т. В. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», – 2015. – №2-3 (56-57). – С. 20-26
 10. Осіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: навч. Посібник / Р.А.Осіпа. – К.: Міленіум, 2005. – 78 с. 
 11. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0. в помощь учителю / Е.Д.Патаракин. – М. : Интуит.ру, 2007. – 63 с. 
 12. Персональний сайт вчителя, данина моді чи потреба [Електронний ресурс] http://techerworldlit.at.ua/publ/metodichna_skarbnichka/personalnij_sajt_vchitelja_danina_modi_chi_potreba/10-1-0-96
 13. Підготовка до атестації: як оформити власне портфоліо [Електронний ресурс] http://stryi-mkvpu34.edukit.lviv.ua/Files/downloads/Книжка-портф.pdf
 14. Пунина Т. Г. Проэктирование и размещение в сети Интернета дминистративных сайтов образовательных учреждений : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Т. Г. Пунина. – Режим доступа : http://clubedu.tambov.ru/methodic/2007/ppsite/content.html. 
 15. Снейл-педагогу: Медиатека сервисов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.it-pedagog.ru/mediateka-servisov
 16. Стеценко Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Г. В. Стеценко. – Київ, 2010. – 17 с.
 17. Стеценко Г. В. Проектування та використання освітніх веб-ресурсів майбутніми учителями інформатики / Г. В. Стеценко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – № 6 (13). – С. 53-58. – (Серія № 2 «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання»).

Програма для завантаження


Подати заявку 

Skip to toolbar