Академія інноваційного розвитку освіти

Озерян Ольга

Науковий співробітник Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук  України.

Автор та розробник освітніх курсів з питань стратегічного менеджменту, впровадження інтелектуальних технологій в педагогічну діяльність, магістр державного управління, адміністративного менеджменту, тренер міжнародної кваліфікації.

Озерян Ольга Леонідівна автор та розробник освітніх курсів: «Застосування інтелектуальних технологій в педагогічній практиці»; «Інформаційно-аналітичне забезпечення педагогічної діяльності»; «Подолання стресових та кризових ситуацій в професійній та особистій сфері».

Ольга Леонідівна має дві вищі освіти і біля  20 свідоцтв додаткової професійної освіти. Магістр державного управління (НАДУ) та магістр публічного адміністрування (Університет північного Лондону) закінчила курс французької школи (ENA)  (Вища школа державного управління Франції) по підтримці розвитку та удосконалення системи підвищення кваліфікації в Україні.

Займається розробкою освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм вищої і додаткової освіти; проектів типових професійних програм, їх модулів, довідок, методик, аналітичних записок, соціологічного інструментарію.

Автор багатьох статей з питань ефективного менеджменту,  інтелектуального забезпечення управлінської діяльності та посібників в галузі андрагогіки.

Профіль в фейсбук

Автор тренінгів:

Інноваційні інструменти візуалізації знань

Застосування інтелектуальних технологій в практиці педагогів-менеджерів

Застосування карт структурованої інформації для підготовки навчально-методичних матеріалів

Модель управління організаційними змінами Ларрі Грейнера

Стратегічне планування освітнього простору методами проектного менеджменту

Педагогічний книжковий аукціон. Презентація навчально-методичної літератури інноваційного змісту. Книжкове коло інновацій. Найцінніші ідеї існують на паперових носіях

Практика написання освітніх проектних документів: формування інформаційно-аналітичних компетентностей

Перелік навчальних тренінгів та інформаційних модулів за авторством Озерян Ольги Леонідівни

  

 

Тема навчального заняття План заняття Метод навчання Кількість годин
1.      Педагогіко-психологічні аспекти роботи тренера освітніх програм: тренінг для тренерів

1.    Компетенції тренера  

2.    Ораторська майстерність тренера

3.    Створення програми проведення тренінгу

тренінг 8 годин
2.      Педагогіко-психологічні аспекти роботи тренера освітніх програм: робота зі слухачами

1.     Особливості модерації  

2.     Головні аспекти фасилітації

3.     Напрями групової динаміки

4.     Робота з важкими учасниками: подолання заперечень

5.     Післятренінговий супровід учасників

тренінг 8 годин
3.      Карти структурованої інформації як засіб моделювання управлінської діяльності керівника вищого навчального закладу

1.     Визначення основних інтелектуальних технологій для моделювання діяльності керівника2.     Технології побудови карт структурованої інформації 

3.     Аналіз програмного забезпечення щодо складання інтелект-карт

4.     Моделювання власних проблемних ситуацій та шляхів вирішення

тренінг 8 годин
4.      Інтерактивні методики візуалізації знань

1.     Інноваційні інструменти візуалізації знань 2.     Моделювання візуалізації (паперові та комп’ютерні варіанти) 

3.     Презентація знань без Power Point

тренінг 8 годин
5.      Аналітичні документи для впровадження управлінських рішень: практика підготовки

1.     Деталізована структура аналітично-інформаційного документу2.     Структурування проблеми за визначеними проблемними ситуаціями 

3.     Визначення цілей, вибір інструментів.

4.     Обґрунтування та імплементація альтернативи.

5.     Рекомендації щодо вирішення проблеми.

6.     Впровадження рекомендацій

тренінг 8 годин
6.     

Підготовка стратегічного плану організації  

 

1.     Особливі підходи до формулювання стратегій2.     Головна мета стратегічного планування 

3.     Бар’єри та ризики стратегічного планування

4.     Сучасні моделі стратегічного планування

5.     Застосування аналітичних інструментів (PEST, SWOT) для аналізу сучасної діяльності організації

6.     Визначення ресурсних та інвестиційних складових діяльності організації

7.     Моделювання змісту і структури стратегічного плану

8.     Застосування різних технологій (Mind Map та інших) для створення структури та змісту плану

9.     Створення 2-3 альтернативних проектів стратегічного плану на основі аналітичних документів, які були складені у попередні дні тренінгу

10.  Обговорення запропонованих проектів та чіткі формулювання завдань

11.  Затвердження стратегічного плану

тренінг 16 годин
7.      Застосування інструментів майнд-менеджменту для ефективного пошуку роботи

1.     Визначення основних інструментів для пошуку роботи2.     Аналіз вимог до майбутньої посади 

3.     Моделювання інтелект карт для систематизації підготовлених матеріалів

тренінг 6 годин
8.     

Застосування інтелектуальних технологій в педагогічній практиці  

 

1.     Основні можливості сучасних інтелектуальних технологій2.     Карти розуму – як аналітичний образ обробки великих об’ємів інформації 

3.     Технологія складання логічних діаграм

4.     Моделювання та презентація власних Mind Map

тренінг 6 годин
9.      Застосування інтелектуальних технологій в освітній практиці 1.     Історія розвитку інтелектуальних технологій2.     MindMapping ефективна техніка візуалізації та альтернативного мислення: можливості та застосування когнітивних карт інформаційний модуль[i] 2 години
10.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності  

 

 

 

1.     Основні поняття інформаційно-аналітичної діяльності2.     Формулювання проблемних питань та альтернатив для їх вирішення 

3.     Основні алгоритми складання аналітичного документу.

4.     Етапи написання аналітичного документу.

5.     Основні поняття комунікативного плану. Шляхи впровадження та аналіз виконання.

тренінг 6 годин
11.   Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності

1.     Основні функцій інформаційно-аналітичної діяльності2.     Типи і види аналітичних документів 

3.     Формулювання проблемних питань та альтернатив для їх вирішення

інформаційний модуль 2 години
12.  

Подолання стресових та кризових ситуацій в педагогічній (державноуправлінській) сфері  

 

1.     Основні відмінності стресу від кризових ситуацій2.     Визначення стресозбутників в практиці роботи управлінця 

3.     Головні інструменти для убезпечення себе від кризових ситуацій

4.     Засоби контролю за емоціями

5.     Моделювання ситуацій з урахуванням технологій захисту

тренінг 6 годин
13.  

Ораторське мистецтво як один із важливих аспектів успіху педагога (державного службовця)  

 

1.     Виявлення та усування причини скутості та страху перед публічними виступами2.     Розвиток техніки мови: робота з голосом 

3.     Логіка і культура мовлення оратора

4.     Технології систематизації матеріалу для виступу

5.     Робота з важкою аудиторією. Захист від маніпуляції

6.     Презентація виступу з урахуванням рекомендацій тренера

тренінг 8 годин
14.   Практичні аспекти педагогічної риторики

1.     Методи поліпшення пам’яті.2.     Засоби коректування іміджу. 

3.     Механізми постановки міміки і жестів.

4.     Ефективні мовні вправи.

5.     Психологічна підготовка.

6.     Прийоми написання тексту.

7.     Вирішення організаційних питань.

міні-лекція  

рольові ігри

8 год.
15.   Ділова українська мова у сфері управлінської діяльності

1.     Історичні витоки української мови. 2.     Законодавство про мови. 

3.     Усне ділове мовлення.

4.     Види основних управлінських документів.

5.     Правила написання ділових документів.

міні-лекція  

тренінг

 

6 год.
16.   Професійне навчання і розвиток лідерства в системі освіти (державного управління)

1.     Професійне навчання як метод виявлення лідерських якостей2.     Розробка профілів компетенцій лідерства 

3.    Напрямки розвитку лідерських здібностей

інформаційний модуль 2 години
17.   Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень

1.      «Білі» та «зелені» книги – європейський досвід аналітичної діяльності2.     Типи і види аналітичних документів 

3.     Алгоритм складання аналітичного документу

4.     Технології обґрунтування прийняття управлінських рішень

тренінг 6 годин
18.   Удосконалення педагогічної майстерності тренерів освітніх програм: андрагогічний аспект[ii]

1.     Урахування особливостей при підготовці навчального матеріалу: вікова психологія2.     Інтерактивні технології навчання дорослих 

3.     Презентація власно підготовленого заняття з урахуванням консультацій тренера (персональний коучінг)

тренінг 8 годин
19.   Шляхи підвищення педагогічної майстерного викладача в контексті освітньої реформи

1.     Інтерактивні методи навчання: суть, функції2.     Особливості використання методичних матеріалів під час проведення інноваційних методів навчання 

3.     Проведення ефективного навчального заняття: індивідуальна підготовка та візуалізація знань

тренінг 8 годин
20.   Вплив громадянського суспільства (громадських організацій та інших форм самоорганізації громадян) на демократизацію політичної системи в Україні

1.     Стан та проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні2.     Формування політико-правового середовища для розвитку громадянського суспільства 

3.     Впровадження нових форм місцевої самоорганізації громадян

інформаційний модуль 2 години
21.   Гендерні аспекти розвитку демократії в Україні: влада, ринок праці, насилля

1.     Наслідки гендерного дисбалансу в українській політиці2.     Вплив материнства на розвиток професійного життя жінки: особливості національної ментальності 

3.     Засоби подолання домашнього насилля та професійного мобінгу (сексизм або упереджене ставлення до осіб певної статті

інформаційний модуль 2 години
22.   Основні етапи ефективного таймменеджменту

1.     Стратегічне і оперативне планування дня.2.     Принципи тимчасового менеджменту. 

3.     Метод “Альпи”.

4.     Система Франкліна.

5.     “Пряме” і “зворотне” планування.

6.     Ведення “щоденника часу”.

7.     Розпорядок дня.

8.     Графік продуктивності.

9.     Денний робочий план.

10.  Ефективне використання телефону.

11.  Раціональне ведення кореспонденції.

12.  Листки-пам’ятки та формуляри.

міні-лекція  

тренінг

 

8 год.

 

[i]Інформаційно-аналітичний огляд передових технологій

[ii] Андрагогіка – наука навчання дорослих

Skip to toolbar