Академія інноваційного розвитку освіти

Інформаційно-цифрова компетентність педагога

Актуальність. Одним із основних напрямів реформування освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» є «наскрізне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти», який «має стати інструментом забезпечення успіху Нової школи». Формування інформаційно-цифрових компетентностей передбачає «впевнене, а водночас, критичне застосування електронних освітніх ресурсів для створення, пошуку, опрацьовування, обміну інформацією».

Зростають і вимоги до особистості сучасного вчителя. Педагогічний працівник ХХІ століття повинен вільно володіти сучасними технологіями та використовувати їх у своїй професійній діяльності, тим самим забезпечувати ефективність навчально-виховного процесу. Першочерговою вимогою до підготовки сучасних освітян має бути високий рівень сформованості їх цифрової компетентності.

Мета програми. Розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєву професійну діяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Освітні завдання програми:

  • озброєння інформацією про можливості цифрових технологій;
  • формування вміння вибрати ту технологію, що відповідає характеру творчої професійної діяльності;
  • здатність оцінювати продукт та отриману інформацію з точки зору реалізації в професійній діяльності.

Форма підвищення кваліфікації: очна / дистанційна.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено відеоматеріалами та навчальною літературою.

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Обсяг (тривалість) навчання: 18 годин / 0,6 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

Напрям навчання. Розвиток цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: знання і розуміння сутності процесу цифровізації сучасної освіти; можливостей реалізації цифрових технологій у освітньому процесі; специфіки розроблення і створення цифрового освітнього контенту.

фахові: розвинені вміння активізувати потенціал цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу; створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості; реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій; удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості; інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Сутність поняття цифровий інтелект та інформаційно-цифрова компетентність.
  2. Інформаційно-цифрова компетентність педагогічних працівників.
  3. Електронні (цифрові) освітні ресурси.
  4. Цифрові сервіси та технології для організації освітнього процесу.
  5. Електронне (цифрове) освітнє середовище закладу освіти.

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти “Інформаційно-цифрова компетентність педагога

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн


Графік вебінарів

 

Skip to toolbar