Академія інноваційного розвитку освіти

Інноваційний освітній проект«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

Інноваційний освітній проект«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»

З 2014 року впроваджується інноваційний освітній проект«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», який затверджено наказом МОН від 05.08.2014 №900. Головними завданнями проектує визначення, формування та структурування інформаційних потоків шкільного призначення, їх систематизація і класифікація, поєднання паперових і електронних форм подачі матеріалів користувачам. Практичним впровадженням стали комплексні періодичні видання «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «Інформаційне забезпечення навчального процесу», «Бібліотечна робота».

Метою є створення на базі навчальних закладів бібліотек інформаційного середовища для налагодження принципово нової системи обслуговування учасників навчально-виховного процесу із застосуванням ІКТ. До основних принципів побудови такої системи відносяться: централізована підготовка інформації; доставка її до навчальних закладів у готовій для використання формі; впровадження системи у всіх без винятку школах, включаючи малокомплектні; необхідність роботи на комп’ютерах з мінімальними технічними можливостями без доступу до Інтернету; широке коло місць використання, в тому числі індивідуальне.

В основу проекту покладено велику повнотекстову електронну систему, інформаційний фонд якої налічує близько 8 тис. документів. За змістом документів система структурована за 5 підсистемами: навчального, виховного, розвивального процесів, адміністративного управління навчальним закладом, бібліотечно-інфор-маційного обслуговування.

Новація системи «ШБІЦ-інфо» полягає у збалансованому вирішенні всього комплексу питань щодо практичного впровадження професійних автоматизованих систем у загальноосвітніх навчальних закладах у сучасних умовах їх функціо-нування. Система базується на спеціально створеному класифікаційному апараті для упорядкування інформації шкільного призначення. Це закладає основу і ство-рює широкі можливості для реформування та розвитку національної системи середньої освіти з метою докорінної зміни її якості.

Нині проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» пройшов першу апробацію в обласних закладах післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетах (центрах), загальноосвітніх навчальних закладах за результатами якої отримано схвальні відгуки, а також пропозиції щодо подальшого її вдосконалення.

Результатом розгляду проекту стали пропозиції щодо використання інноваційного напрацювання для реалізації кількох пунктів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014 – 2016 роки. Йдеться, зокрема, про виконання пункту 61 Програми в частині інформаційного забезпечення підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, методичних та науково-педагогічних працівників. Крім того, проектні принципи побудови можуть бути покладено в основу розробки положень про бібліотеки закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів (центрів) та загальноосвітніх навчальних закладів України.

Реалізація в педагогічній практиці підвищення ролі шкільних бібліотек, забезпечення їх новими документами сприятиме формуванню і наповненню фондів сучасними і актуальними матеріалами, впровадженню у практику бібліотечно-інформаційного обслуговування інформаційно-комунікаційних технологій.

Для методичних установ, органів управління освітою та навчальних закладів проект забезпечить дотримання єдності педагогіко-методичних умов їх функціонування, а також стане дієвим зв’язковим механізмом у роботі зі школою, у навчанні молодих вчителів і підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Керівники та інші посадові особи отримають ефективний інструмент для оволодіння шкільним     інформаційним простором, що дозволить здійснювати управління навчальним закладом на вищому якісному рівні.

З метою вирішення цих питань, що сформує цілу низку нових функцій бібліотеки, наблизить і, врешті, перетворить бібліотечне обслуговування у повноцінне інформаційне обслуговування навчально-виховного процесу, Українським інститутом нормативної інформації спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та за підтримки Національної академії педагогічних наук України підготовлено проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» та інші необхідні супровідні документи для розширеного дослідного експерименту на всеукраїнському рівні.

Skip to toolbar