Академія інноваційного розвитку освіти

Про науково-педагогічний проект

1. Загальні положення. Науково-педагогічний проект (далі – Проект) –- пакет документів, що визначає послідовність усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних)  щодо створення  і реалізації інноваційного освітнього продукту  (або) інноваційної освітньої технології.

Інноваційний педегогічний продукт – результат здійснення педагогічного проекту, що дозволяє вирішити конкретну педагогічну задачу.

Об’єктом педагогічного проекту є зміст, методи навчання та виховання; управління навчально-виховним процесом, педагогічне середовище, або вся педагогічна система.

Педагогічна система – комплекс спеціально створених умов для реалізації функцій освіти.

Педагогічна проблема, визначена у Проекті – ситуація, що потребує вирішення в конкретному компоненті педагогічної системи.

Загальна мета Проекту полягає у внесенні змін до окремого компоненту освітньої системи, що має призвести  до вирішення визначеної проблеми.

Загальна мета Проекту конкретизується  завдання Проекту.

Результатом (результатами) здійснення  Проекту є педагогічний продукт (навчальні програми, підручники, навчальні посібники; навчальні, методичні, інформаційні ресурси тощо) або послуга (навчання, ресурсне забезпечення тощо), що забезпечує вирішення визначеної проблеми в освітній системі, та (або) визначення умов ефективного використання такого продукту (послуги) і (або) впровадження такого продукту (послуги) в освітній системі.

1.1.          Проект здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про науково-технічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про інноваційну діяльність», постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і  дисертацій», від 17 вересня 2003 р. № 1474 «Про Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» від 06 червня 2012 року № 573, наказів Міністерства освіти і науки України від 12.01.2004 № 12 «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи», від 28.10.2008 № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

1.2.          За тривалістю здійснення Проект може бути: короткостроковим (до двох років); середньостроковим (від двох до п’яти років); довгостроковим (більше п’яти років).

1.3.Залежно від  значущості та поширення змін в освітній системі, Проект здійснюється на місцевому, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях, відповідно:

у межах окремої адміністративно-територіальної одиниці, що входить до складу Автономної Республіки Крим (далі – АР Крим), області України, міст Києва або Севастополя (далі – місцевий Проект);

у межах АР Крим, області України, міст Києва або Севастополя (далі – регіональний Проект);

у межах України (далі – всеукраїнський Проект);

у рамках міжнародного співробітництва  навчальних  закладів,  наукових,  науково-виробничих установ у системі освіти, органів державного управління освітою України з навчальними  закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн,   міжнародними організаціями, фондами тощо, згідно з чинним законодавством.

1.4.За числом запланованих педагогічних продуктів Проект може бути простим – розробляється один педагогічний продукт, складним – розробляється кілька педагогічних продуктів, комплексним – розробляється сукупність педагогічних продуктів.

1.3.          Основні етапи здійснення Проекту:

Підготовчий підготовка технологічної карти Проекту.  До неї входять:

а) аналіз об’єкту проектування,

б) конкретизація мети та завдань проектування,

в) теоретичне обґрунтування,

г) задачі та план деятельности;

д)розробка інструментарію проектування

ж) Заплановані педагогічні продукти та освітні результати;

з) опис показників досягнення результатів та способів діагностики;

е)організаційні заходи та узгодження комплексів матеріалів (наукових, методичних, експериментальних, діагностичних тощо) для реалізації технологічної карти Проекту (далі – технологічна карта);

технологічний (забезпечення виконання завдань проекту згідно технологічної карти, контроль за виконанням, оцінювання проміжних результатів, їх корекція (за потреби), співставлення кінцевих результатів відповідно до загальної мети Проекту);

  • узагальнюючий (опис отриманих освітніх та педагогічних результатів и аналіз результативності проекту.

узагальнення, систематизація, оцінювання та затвердження результатів Проекту).

Проміжні (додаткові) етапи Проекту визначає робоча група Проекту.

1.4.          До виконання складних та комплексних педагогічних  Проектів можуть залучатися прості науково-педагогічні проекти, індивідуальні та (або) колективні науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-експериментальні роботи (або їх окремі етапи) тощо (далі – наукові дослідження і проекти), що здійснюються відповідно до чинного законодавства і цього Положення.

1.5.         Вимоги до Проекту:

відповідність законодавчим та суспільним (правовим, етичним, санітарно-гігієнічним, екологічним тощо) нормам;

актуальність проблеми, що визначена у Проекті;

відповідність визначених завдань  вирішенню педагогічної проблеми;

наукова (теоретична та (або) емпірична) обґрунтованість планування, здійснення та оцінювання результатів діяльності;

спрямованість мети Проекту на інноваційні зміни педагогічній системі (системах);

забезпечення координації  виконання завдань і поточних задач відповідно до  мети та завдань проекту;

наявність апарату внутрішнього контролю за здійсненням Проекту та якістю результатів діяльності;

наявність системи нівелювання можливих негативних наслідків здійснення Проекту;

наявність ресурсного забезпечення (фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного тощо).

  1. 2.     Управління Проектом та порядок прийняття рішень

Суб’єкти проектної діяльності:

2.1. Ініціатор Проекту (далі – Ініціатор) – юридична або фізична особа, що подає пропозицію про здійснення Проекту (далі – Пропозиція) до органу управління Проектом; та  відповідає за реалізацію Програми відповідно до наказу про здійснення Проекту.

Ініціатором може бути навчальний заклад незалежно від  типу, рівня акредитації та належності, наукова, науково-методична або  методична установа,  науково-виробниче підприємство,  заклад післядипломної педагогічної освіти, державний орган управління освітою.

2.2.     Орган управління Проектом – уповноважений державний орган управління освітою, що приймає рішення про здійснення Проекту. Органом управління Проектом має бути державний орган управління освітою:

у всеукраїнському Проекті – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство);

у регіональному Проекті – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим (далі – Міністерство АР Крим), управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

у місцевому Проекті – місцеві органи управління освітою, що підпорядковані Міністерству АР Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Якщо Ініціатором є державний орган управління освітою, рішення про здійснення Проекту приймає його колегіальний орган.

Орган управління Проектом:

приймає до розгляду листи та документи  з питань розроблення, організації та здійснення Проекту (Пропозицію, звіти, детальні плани, ініціативи (пропозиції), скарги тощо) від учасників Проекту, навчальних закладів (установ, організацій) та громадськості;

сприяє досягненню загальної мети Проекту;

забезпечує зовнішній контроль за якістю виконання Програми (схвалює детальні плани етапів Проекту, звіти про результати етапів (у тому числі – останнього) відповідно до наказу про здійснення Проекту,  підсумковий звіт тощо), відповідає за результати Проекту відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

2.3.         Орган управління базою Проекту – уповноважений державний орган (органи) управління освітою (або інший орган виконавчої влади), що надає згоду на залучення навчального закладу (установи, організації) до бази Проекту, погоджує з керівниками навчальних закладів (установ, організацій) та Ініціатором умови, за яких  навчальні заклади (установи, організації) залучаються до бази Проекту (правові, організаційні, фінансові тощо), контролює впливи Проекту на навчально-виховний процес у базі Проекту відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

 

 

2.4.           Для  розгляду Програми,  Пропозиції, детальних планів окремих етапів Проекту та звітів про їх результати, підсумкового звіту або іншого документа, що регулює розроблення або здійснення Проекту, відповідна особа (Ініціатор, орган управління Проектом або базою Проекту):

організовує оцінювання документа та за потреби його експертизу  відповідно до чинного законодавства;

аналізує та узагальнює експертні висновки щодо документа;

розробляє комплексний висновок щодо документа;

видає подавцю комплексний висновок або приймає рішення і видає відповідний розпорядчий документ.

 

2.5.          Для організації оцінювання (експертизи) документа, що регулює розроблення або здійснення Проекту,  Ініціатор, орган управління Проектом або базою Проекту визначає:

мету і параметри оцінювання документа;

спосіб (способи) організації оцінювання документа (залучення незалежних експертів, відповідних наукових, науково-дослідних, науково-методичних та методичних установ та організацій, навчальних закладів тощо; індивідуальні та (або) групові обговорення, наради; відкрита презентація (презентації) та (або) конкурс; винесення документа на громадське обговорення;  створення експертної групи, комісії тощо);

умови виконання роботи з оцінювання документа та вимоги до її результатів (форм, строків подання тощо).

 

2.6.          До комплексного висновку щодо документа входять:

узагальнена оцінка документа;

обґрунтування висновків;

висновки щодо документа;

вимоги та рекомендації щодо удосконалення документа та визначення подальших дій відповідно до змісту документа та висновків.

 

2.7.          У разі незгоди з рішенням Ініціатора або органу управління базою Проекту, подавець листа або документа може оскаржити це рішення в органі управління Проектом.

У разі незгоди з рішенням органу управління Проектом, подавець листа або документа може оскаржити це рішення у вищому державному органі управління освітою і, у разі незгоди з результатами попередніх оскаржень, – у Міністерстві, висновок якого є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.8.          Відносини між  учасниками Проекту регулюються на підставі  укладених угод (домовленостей) та чинного законодавства і вступають в дію з дати видання наказу про здійснення Проекту.

 

3. Кадровий склад Проекту

 

3.1.          Кадровий склад Проекту – спеціально створений колектив для розроблення концептуальної моделі, Програми та здійснення етапів Проекту: робоча група та виконавці. До кадрового складу Проекту залучаються працівники різних організацій та інші фізичні особи на умовах, визначених  взаємними угодами з  Ініціатором.

 

3.2.          До робочої групи входять: науковий керівник (керівники) Проекту; координатор (координатори) Проекту; інші відповідальні виконавці (за потребою).

 

3.3.          Науковим керівником Проекту та наукових досліджень і проектів має бути вчений, науковий або науково-педагогічний працівник, який професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю, має відповідну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації, і наукові напрацювання за відповідним напрямком.

Науковим керівником Проекту може бути координатор Проекту або  інший відповідальний виконавець (згідно з пунктами 3.1-3.2 глави 3 цього Положення).

Науковий керівник Проекту відповідає за науковий рівень результатів Проекту.

 

3.4.          Координатором може бути науковий керівник Проекту або інший відповідальний виконавець (згідно з пунктами 3.1-3.2 глави 3 цього Положення).

Координатор відповідає за організацію виконання Програми.

 

4. База Проекту

 

4.1. База Проекту –  установа (заклад, організація) або їх мережа, що надають об’єкт (об’єкти) дослідження та (або) відповідні ресурси (людські, інформаційні, матеріально-технічні тощо) для здійснення етапів Проекту.

Учасником бази Проекту може бути навчальний заклад, установа, організація системи освіти, організація іншої галузі,  незалежно від типу та організаційно-правової форми.

 

4.2.          Підтвердженням згоди на залучення до бази Проекту визначених навчальних закладів (установ, організацій) є відповідний лист до Ініціатора від органу (органів) управління базою Проекту (за формою, визначеною Ініціатором), до якого додається рішення колегіального органу навчального закладу (установи, організації) про участь у Проекті.

 

4.3.          Під час здійснення Проекту згідно з пунктом 6.1 глави 6 цього Положення зміни до складу та умов функціонування бази Проекту може вносити Ініціатор, ініціювати – робоча група або орган (органи) управління базою Проекту шляхом подання обґрунтованої пропозиції до Ініціатора у порядку, визначеному пунктами 2.1-2.2 та 2.4-2.7 глави 2 цього Положення.

Ініціатор приймає рішення щодо внесення змін до складу та умов функціонування бази Проекту протягом 14 робочих днів від дати подання відповідної пропозиції.

 

4.4.          Підставою для внесення Ініціатором змін до до складу та умов функціонування бази Проекту та прийняття відповідного рішення може бути: необхідність розширення бази Проекту для забезпечення реалізації концептуальної моделі; невиконання учасником бази Проекту функцій, визначених наказом про здійснення Проекту або окремого етапу Проекту; зміни у Програмі; обґрунтована пропозиція щодо внесення змін до бази Проекту від робочої групи або  органу (органів) управління базою Проекту.

 

4.5.          Участь у Проекті не змінює підпорядкування, типу, рівня акредитації,  організаційно-правову форму  навчального закладу.

 

  1. 5.                 Розроблення та затвердження пропозиції про здійснення Проекту

 

5.1.          Підставою для ініціювання Проекту є визначена проблема у конкретному компоненті системи освіти, наявність концептуальної моделі відповідного Проекту та рішення колегіального органу Ініціатора.

Ініціювання Проекту реалізується шляхом подання листа клопотання  про розгляд Пропозиції до органу управління Проектом.

До листа-клопотання про розгляд Пропозиції додається:

Пропозиція;

детальний план першого етапу Проекту;

погодження Пропозиції з іншими органами виконавчої влади (за потреби);

програми наукових досліджень і проектів;

інші матеріали, що є суттєвими для розгляду Пропозиції;

перелік документів, що додаються.

 

5.2.          До Пропозиції входять:

рішення колегіального органу Ініціатора;

опис концептуальної моделі;

проект Програми;

інформація про Ініціатора (додаток 1);

кошторис Проекту, джерела, форми, обсяги фінансування (за наявності);

інші матеріали, визначені Ініціатором.

 

5.3.          До опису концептуальної моделі входять:

повна назва (тема) Проекту;

формулювання проблеми та обґрунтування її актуальності;

загальна мета, завдання та плановані результати Проекту;

теоретико-методологічні положення щодо виконання завдань Проекту (джерельна база; опис структури організації, змісту, методів та засобів діяльності                                                                                                                                                                                                                етапів, значення планованих результатів Проекту (теоретичного, практичного, інноваційного), функцій кадрового складу, бази Проекту тощо);

опис критеріального апарату ефективності Проекту (методологічні підходи до оцінювання діяльності, індикатори якості результатів, кваліметричний інструментарій тощо);

опис можливих негативних наслідків здійснення Проекту та способи їх нівелювання;

інші складові концептуальної моделі, які визначає науковий керівник (керівники) Проекту.

 

5.4.          Програма відображає загальний план реалізації його концептуальної моделі та містить:

загальну мету і результати Проекту;

мету, завдання, плановані результати та строки здійснення кожного етапу Проекту;

перелік дидактичних засобів, навчального обладнання, інших матеріалів та ресурсів, що є суттєвими для виконання завдань окремого етапу Проекту.

 

5.5.          Детальний план етапу Проекту складається відповідно до Програми і відображає хід та логіку виконання завдань Проекту, використання ресурсів і витрат коштів (додаток 1).

До детального плану додаються:

плани наукових досліджень і проектів на період здійснення етапу;

перелік навчальних закладів (установ, організацій), що складатимуть базу етапу Проекту, та підтвердження згоди на їх участь у Проекті.

 

5.6.          Під час розгляду Пропозиції оцінюються:

значущість визначеної проблеми;

адекватність концептуальної моделі;

відповідність Програми його загальній меті;

науковий та кадровий потенціал Проекту;

доцільність функцій бази Проекту;

доцільність використання дидактичних засобів, навчального обладнання, інших матеріалів у навчально-виховному процесі (наявність результатів експертизи, відповідного грифу Міністерства);

мотиваційні фактори діяльності учасників Проекту;

баланс позитивних і негативних впливів результатів Проекту в освітній системі;

адекватність критеріального  апарату ефективності Проекту;

оптимальність витрат ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, кадрових тощо);

дотримання чинного законодавства та суспільних норм;

інші параметри Проекту, визначені органом управління Проектом.

 

5.7.          Під час розгляду детального плану етапу Проекту оцінюються:

відповідність завдань етапу загальній меті та завданням Проекту;

відповідність послідовності та змісту задач і заходів етапу логіці досягнення його мети;

науковий та кадровий потенціал етапу;

доцільність складу бази для здійснення етапу;

оптимальність плану витрат ресурсів;

адекватність критеріїв оцінювання якості результатів;

інші параметри детального плану етапу, визначені органом управління Проектом.

 

5.8.          До комплексного висновку щодо листа-клопотання про розгляд  Пропозиції входять:

узагальнена оцінка  параметрів Пропозиції та детального плану його першого етапу;

обґрунтування висновку;

висновок щодо Пропозиції та детального плану його першого етапу: «затвердити»;  «відхилити»; «доопрацювати відповідно до вимог, рекомендацій та вказаних строків»;

залежно від висновку: вимоги та рекомендації щодо уточнень та доопрацювання у вказані строки Пропозиції та (або) детального плану першого етапу Проекту, у тому числі – остаточного формування бази здійснення першого етапу Проекту, ресурсного забезпечення тощо;

рекомендації щодо форм та строків зовнішнього контролю за здійсненням Проекту (розгляд  та схвалення звіту (звітів) про результати  та затвердження детального плану (планів) кожного або кількох окремих етапів Проекту, способи оцінювання відповідного документу, визначення організатора (замовника) наукової або науково-технічної експертизи окремих складових звітів та детальних планів, необхідність оприлюднення тощо).

Залежно від результату оцінювання Пропозиції та детального плану його першого етапу, протягом 24 робочих днів від дати надходження листа-клопотання  про розгляд Пропозиції орган управління Проектом видає Ініціатору комплексний висновок або приймає рішення і видає відповідний розпорядчий документ.

 

5.9.              До комплексного висновку повторного розгляду  Пропозиції входять:                узагальнена оцінка  внесених змін до Пропозиції та (або) до детального плану першого етапу Проекту відповідно до вимог і рекомендацій у комплексному висновку попереднього розгляду документа;

обґрунтування висновку;

висновок щодо Пропозиції та детального плану його першого етапу: «затвердити»;  «відхилити»;

залежно від висновку: рекомендації щодо форм та строків зовнішнього контролю за здійсненням Проекту.

Залежно від результату оцінювання Пропозиції та детального плану першого етапу Проекту, протягом 14 робочих днів від дати надходження листа-клопотання  про повторний  розгляд Пропозиції орган управління Проектом видає Ініціатору комплексний висновок або приймає рішення і видає відповідний розпорядчий документ.

 

5.10.    На підставі комплексного висновку про затвердження Пропозиції та детального плану його першого етапу, змісту Пропозиції та узгодження за потреби з Ініціатором додаткових питань (уточнення бази Проекту, джерел та обсягів фінансування, строків та форм контролю тощо) орган управління Проектом приймає рішення і видає наказ (за потреби – спільний з іншими органами державної виконавчої влади), який містить дозвіл на здійснення Проекту та затверджує:

Програму;

кошторис Проекту;

обсяги та джерела фінансування Проекту;

перелік фізичних осіб, відповідальних за здійснення та результати Проекту, їх повноваження щодо контролю за здійсненням етапів Проекту (уповноважених Ініціатором, органами управління Проектом і базою Проекту відповідно);

форми та строки зовнішнього контролю за здійсненням етапів Проекту;

детальний план першого етапу Проекту;

зміни у діяльності закладів освіти, що складають базу Проекту (за потреби).

До наказу про здійснення Проекту додаються: Програма; детальний план першого етапу Проекту;  кошторис Проекту; форми подання детальних планів наступних етапів і звітів про результати Проекту (додатки 1, 2).

Строк видання  наказу про здійснення Проекту становить не більше двох місяців від дати надходження листа-клопотання про розгляд (повторний розгляд) Пропозиції.

 

                                                                                                                   6.                     Реалізація  програми Проекту

 

6.1.          Проект здійснюється згідно з Програмою, що затверджена наказом про здійснення Проекту.

 

6.2.          Під час здійснення Проекту зміни до його Програми (щодо змісту діяльності, залучення наукових досліджень і проектів у рамках Проекту; строків дії окремих етапів Проекту; припинення Проекту) може вносити орган управління Проектом або ініціювати робоча група, Ініціатор,  навчальний заклад (установа, організація) шляхом подання обґрунтованої пропозиції у порядку, визначеному пунктами   2.1-2.7 глави 2 цього Положення.

 

6.3.          Рішення про внесення змін до Програми приймає орган управління Проектом на підставі:

комплексного висновку щодо звіту про результати етапу (етапів) Проекту із зазначенням потреби у їх корекції;

обґрунтованої пропозиції Ініціатора про внесення відповідних змін до Програми.

Підставою для прийняття рішення  про припинення Проекту органом управління Проектом може бути:

невиконання наказу про здійснення Проекту;

безпідставне невиконання Програми;

комплексний висновок щодо звіту про результати етапу (етапів) Проекту із зазначенням їх незадовільності та недоцільності корекції;

грубе порушення чинного законодавства;

форс-мажорні обставини;

обґрунтована пропозиція Ініціатора про припинення Проекту.

 

6.4.          До звіту (звітів) про результати окремого етапу (етапів) Проекту додаються:

звіти про результати наукових досліджень і проектів та  результати експертизи  наукових досліджень і проектів (за потреби) за період  здійснення даного етапу (етапів);

детальний план (плани) наступного етапу (етапів) відповідно до наказу про здійснення Проекту та пункту 5.4 глави 5 цього Положення.

 

6.5.          Під час розгляду  звіту про результати окремого етапу Проекту (відповідно до  детального плану даного етапу) оцінюються:

повнота виконання завдань етапу і досягнення мети етапу;

якість отриманих результатів етапу;

дотримання плану витрат ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, кадрових тощо);

інші параметри звіту, визначені органом управління Проектом;

детальний план наступного етапу (відповідно до пункту 5.7 глави 5 цього Положення).

 

6.6.    До комплексного висновку щодо звіту (звітів) про результати окремого етапу (етапів) Проекту входять:

узагальнена оцінка  звіту;

обґрунтування висновку;

висновок: «схвалити (затвердити)»; «доопрацювати відповідно до вимог, рекомендацій та вказаних строків»; «внести зміни до Програми відповідно до вимог та рекомендацій та вказаних строків»; «відхилити та визнати подальшу корекцію результатів недоцільною»;

залежно від висновку: вимоги та рекомендації щодо уточнень та доопрацювання звіту та (або) детального плану (планів) наступного етапу (етапів) у вказані строки; вимоги та рекомендації щодо внесення змін до Програми.

Залежно від результату оцінювання звіту (звітів) про результати етапу (етапів) та детального плану (планів) наступного етапу (етапів) Проекту, протягом 14 робочих днів від дати надходження документів, орган управління Проектом видає Ініціатору комплексний висновок або приймає рішення і видає розпорядчий документ щодо схвалення результатів даного етапу (етапів) та затвердження наступного етапу (етапів) Проекту.

На підставі відповідного комплексного висновку щодо звіту про результати останнього етапу Проекту орган управління Проектом видає розпорядчий документ щодо схвалення результатів останнього етапу Проекту і складання підсумкового звіту (у вказані строки).

 

6.7.          Усі права  власності на науково-технічну інформацію, інноваційний продукт та інший конкретний результат Проекту виникають, здійснюються, передаються та охороняються згідно з чинним законодавством.

  1.                                                                                                                                         7.                     Завершення Проекту

 

7.1.          Під час розгляду  підсумкового звіту (відповідно до  Програми та критеріального апарату ефективності Проекту) оцінюються:

повнота виконання завдань Проекту і досягнення загальної мети Проекту;

якість отриманих результатів;

дотримання плану витрат ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, кадрових тощо);

інші параметри, визначені органом управління Проектом.

До комплексного висновку щодо підсумкового звіту входять:

узагальнені оцінки  параметрів звіту;

обґрунтування висновку;

висновок: «схвалити»; «доопрацювати відповідно до вимог, рекомендацій та вказаних строків»; «відхилити та визнати подальшу корекцію результатів недоцільною»;

залежно від висновку: вимоги та рекомендації щодо уточнень та доопрацювання підсумкового звіту у вказані строки.

Залежно від результату оцінювання підсумкового звіту, орган управління Проектом протягом 19 робочих днів від дати надходження Документу видає Ініціатору комплексний висновок або видає відповідний розпорядчий документ.

 

7.2.          На підставі комплексного висновку щодо підсумкового звіту орган управління Проектом приймає рішення про завершення Проекту та видає наказ, яким визначається підстава для рішення про завершення Проекту, надається оцінка роботи учасників здійснення Проекту, визначаються подальші дії щодо результатів Проекту та заходи (оприлюднення, презентація, поширення тощо результатів Проекту, заходи заохочення (стягнення) щодо учасників здійснення Проекту, започаткування нового проекту тощо).

Строк видання наказу про завершення Проекту становить не більше 48 робочих днів від дати подання (повторного подання) підсумкового звіту про результати Проекту.

 

7.3.          Після завершення або припинення Проекту відносини між його учасниками, у тому числі майнові, регулюються укладеними угодами та чинним законодавством.

 

  1.                                                                                                                                    8.                     Фінансування Проекту

8.1.          Фінансування Проекту, у тому числі  наукових досліджень і проектів, здійснюється державними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством.

 

8.2.     Фінансування Проекту, у тому числі  наукових досліджень і проектів, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, додаткових джерел фінансування, спеціальних коштів, а також інших джерел, передбачених або не заборонених чинним законодавством.

Skip to toolbar