Академія інноваційного розвитку освіти

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: мейкерство і педагогічні технології

Актуальність: Трансформація інституту сім’ї та кардинальне реформування системи освіти в останні десятиліття призвели до зміни характеру взаємовідносин головних суб’єктів виховання дітей: сім’ї та закладу дошкільної освіти. З точки зору сучасних концепцій основна мета виховання полягає у створенні умов для особистісного розвитку дитини. З боку сім’ї досягнення цієї мети можливо через активну участь, підтримку та розуміння батьками проблем дитини на різних етапах її дорослішання. З боку сучасної освіти завдання полягає, насамперед, у тому, щоб залучити батьків до активної участі у вихованні власної дитини, підвищити їхню відповідальність за її життя, здоров’я і успішне майбутнє.

Традиційна педагогіка сім’ї виступає педагогікою життя та виховання в родині з якої починається соціалізація дитини. Тобто, сім’я виступає середовищем формування особистості як громадянина, професіонала, культурної особистості, моралі, активності, креативності або навпаки.

Мета програми: Аналіз педагогіки партнерства в сім’ї та дітьми дошкільного віку.

Освітні завдання програми: розкрити педагогіку партнерства в системі «вихователь–дитина–батьки» у процесі спільної діяльності, успішність якого залежить від того, наскільки креативним є самі дорослі (вихователь та батьки), які хочуть розвивати дитину дошкільного віку.

Навчальні заняття за програмою проходять у формі тренінгів/вебінарів.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено авторськими відеоматеріалами та навчальною літературою.

Програма складається з одного вебінару, який розраховано на 3 академічні години. Навчання педагогів відбувається за планом у вебінарній кімнаті на платформі Zoom.

Цільова група: методисти, науковці, психологи, тьютори, вихователі, вчителі, управлінці. Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

 Програмні результати навчання:

Знання:

  • Теоретичні знання про педагогіку партнерства
  • Знання про систему «вихователь–дитина–батьки»

Уміння (навички):

Практичні навички щодо того як створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розвитку дитини, розкриття її здібностей, талантів на основі партнерства між дитиною, педагогом і батьками.

 Установки до:

  • інноваційності
  • творчості
  • креативності
  • професійного самовдосконалення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Основи педагогіки партнерства
  2. Заклад дошкільної освіти: аспекти педагогіки партнерства з батьками вихованців
  3. Сучасні модифікації технологій співробітництва у розвитку особистості дитини у контексті Нової української школи
  4. Практичні вправи

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Оплатити онлайн

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.


Графік вебінарів Графік проведення тренінгів та майстер-класів ОСВІТНІЙ WEEKEND    

Skip to toolbar