Академія інноваційного розвитку освіти

EduTech: цифрове освітнє середовище закладу освіти

EduTech: цифрове освітнє середовище закладу освіти

Спікер: Мещишена Ганна, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області.

Актуальність. Зміни, що відбуваються в суспільстві, науці, техніці і технологіях, викликають необхідність зміни трудових функцій і зумовлюють появу нових професійних обов’язків. Для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, необхідно бути мобільним, креативним, комунікативним.

Цифрове освітнє середовище – це реальність, у якій живе сучасне суспільство. В умовах цифрового середовища навчання в учнів формується багато найважливіших якостей та вмінь, що затребувані суспільством XXI століття та визначають особистісний та соціальний статус сучасної людини: інформаційна активність та медіаграмотність, уміння мислити глобально, здатність до безперервної освіти та вирішення творчих завдань, готовність працювати у командах, комунікативність та професійна мобільність, виховуються громадянська свідомість та правова етика.

Педагогічному працівнику цифрове освітнє середовище дозволяє використовувати широкий спектр сучасних інформаційних технологій, що потребує переосмислення навчального процесу щодо зміни практики його організації, де однією з першочергових стає завдання вироблення та реалізації нового підходу до його планування. Використання сучасних інтернет-технологій дає вчителю можливість провести будь-який урок на вищому технічному рівні, насичує урок інформацією, допомагає швидко здійснити комплексну перевірку засвоєння знань.

Мета програми. Мотивувати педагогічних працівників розвивати інформаційно-цифрову компетентність та організувати освітній процес з використанням різних електронних (цифрових) технологій та ресурсів.

Освітні завдання програми:

  • озброєння інформацією про сутність поняття цифровий інтелект, інформаційно-цифрова компетентність, електронне (цифрове) освітнє середовище;
  • розглянути напрямки цифрової компетентності педагогічного працівника;
  • огляд інструментів для створення цифрового освітнього контента

Форма підвищення кваліфікації: очна / дистанційна.

Навчально-методичне забезпечення програми представлено відеоматеріалами та навчальною літературою.

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти.

Обсяг (тривалість) навчання: 3 години / 0,1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).

Напрям навчання. Розвиток цифрової компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: знання цифрових технологій; уміння реалізовувати стратегії оцінювання за допомогою цифрових сервісів; добирати цифрові інструменти оцінювання, критично аналізувати доцільність їх використання.

фахові: розвинені вміння активізувати потенціал цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу; створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості; реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій; удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності; безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості; інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  1. Сутність поняття цифровий інтелект, інформаційно-цифрова компетентність, електронне (цифрове) освітнє середовище
  2. Напрямки цифрової компетентності педагогічного працівника
  3. Огляд інструментів для створення цифрового освітнього контента

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти


Організаційний внесок за запис вебінару, що триває 1,5 години, сертифікат підвищення кваліфікації (3 академічні години, кредит ЄКТС – 0,1) – 200 грн.

Документи ТОВ «Академія Інноваційного розвитку освіти» (сертифікати, свідоцтва тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, зараховуються у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Реєстрація обовязкова! ⇒ Подати заявку, обравши вебінар у графіку заходів Графік вебінарів

Оплатити онлайн


 

   

Skip to toolbar